A „KAMADO4U KORLÁTOZOTT ÉLETTARTAM GARANCIA” FELTÉTELEI

1. A Picigurman Kft. (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 7/A., cégjegyzékszám: Cg.01-09-917349) (a továbbiakban: Picigurman) jelen termékre a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt kötelező jótállás mellett úgynevezett korlátozott élettartam garanciát (a továbbiakban: Garancia) vállal a jelen dokumentumban rögzített feltételek szerint.

 

limited-lifetime-warranty

A jótállás kizárólag azokra a 2021-ben megújult, kerámia grillekre vonatkozik,
amelyek a Limited lifetime warranty megkülönböztető logót megkapták.

I. A Garancia igénybevételére jogosultak köre
A Garanciát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1§. (1) 3. pont szerint fogyasztónak minősülő személyek vehetik igénybe. Fogyasztónak nem minősülő vásárlókra a jelen Garancia hatálya nem terjed ki, ezen vásárlókat a mindenkor hatályos jogszabályi – ezen személyekre vonatkozó – kötelező jótállás illeti meg.
A Garanciát azon személyek jogosultak igénybe venni, akik a terméket a Picigurmant Kft-től vagy annak hivatalos viszonteladójától vásárolták és ezt számlával igazolják. A Garanciára kizárólag ezen személyek jogosultak, a termék esetleges későbbi tulajdonosai a Garanciát nem vehetik igénybe.
A Garancia igénybevételének feltétele, hogy a vásárló a terméket a Picigurman által biztosított internetes felületen https://kamado4u.hu/warranty, az ott feltüntetett valamennyi szükséges adat megadásával a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja.

II. A Garancia időtartama

A Picigurman a termék egyes alkatrészeire eltérő időtartamra vállal Garanciát, az alábbiak szerint:

 1. Kerámia test: „LIMITED LIFE TIME WARRANTY”, azaz élethosszig tartó garancia;
 2. A 3. pontban nem szereplő fa, bambusz   –  és  fémalkatrészek: a vásárlástól számított 3 év;
 3. Belső kerámia alkatrészek (tűztér és   tűzgyűrű), valamint faszéntartó rács és   tömítés: a vásárlástól számított 12 hónap.

III. A Garancia igénybevételének terjedelme és módja

  1. Amennyiben a termék vagy annak valamely alkatrésze gyártási hibára visszavezethető okból a II. fejezetben szereplő időtartamon belül meghibásodik, a Picigurman Kft. vállalja, hogy a terméket vagy az adott alkatrészt 30 napon belül kicseréli azonos típusú termékre vagy amennyiben erre lehetőség van, ugyanezen időtartamon belül a meghibásodást kijavítja. Amennyiben a kijavítás nem lehetséges és a termék azonos termékre (pl. színhiány, mérethiány miatt) történő kicserélésére sincs lehetőség ezen időtartamon belül, Picigurman Kft. jogosult a terméket hasonló minőségi színvonalú és áru termékre cserélni ki. Például amennyiben a termékből nem áll rendelkezésre azonos színű vagy méretű cseretermék, a Picigurman Kft. más színű vagy hasonló méretű termékre cserélheti a terméket. A vásárló tudomásul veszi, hogy a termékek alapszíne fekete, tehát eltérő megállapodás hiányában a Picigurman Kft. az eredeti termék színétől függetlenül jogosult fekete színű csereterméket biztosítani.
  2. A limited lifetime garancia csak az első eredeti tulajdonosnak jár, tovább értékesítés esetén a további tulajdonosoknak már nem jár az élethosszig tartó garancia.

2. A vásárló a Garancia iránti igényét a hiba észlelését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napos jogvesztő határidőn belül írásban jelezheti a Picigurman felé, amelynek során jelezni köteles a Garancia igény elbírálásához szükséges valamennyi tényt, különösen a termék vagy annak alkatrészének hibáját és annak okát. A Picigurman a szükséges információk birtokában előzetesen tájékoztatja a vásárlót arról, hogy a meghibásodásra a jelen feltételekben foglaltak alapján kiterjed-e a Garancia szolgáltatás. Amennyiben a Garancia szolgáltatás a Picigurman tájékoztatása alapján megilleti a vásárlót, a vásárló köteles a saját költségén a terméket vagy annak a meghibásodott alkatrészét visszajuttatni a Picigurman által megadott címre. A termék vagy az adott alkatrész Picigurmanhoz történő megérkezését követően ellenőrzésre kerül a termék vagy az adott alkatrész, az ellenőrzés eredményeképpen a Picigurman végleges tájékoztatást nyújt a vásárlónak arra vonatkozóan, hogy a meghibásodásra kiterjed-e a Garancia szolgáltatás, és azt milyen módon teljesíti. A termék vagy az adott alkatrész megjavítását vagy kicserélését követően a Picigurman a terméket vagy az alkatrészt a vásárló által írásban közölt címre küldi meg, amelynek a költségét szintén a vásárló köteles viselni.

3.  Picigurman a II. fejezetben foglalt időtartamokon belül is kizárólag a termék vagy annak valamely alkatrészének gyártási hibára visszavezethető okból történő meghibásodására vállal Garanciát, így a Garanciára a vásárló egyéb okból nem jogosult, így különösen az alábbi esetekben:

  • A meghibásodás részben vagy egészben nem rendeltetésszerű használat következménye, ideértve a terméknek az átlagos, szokásos lakossági használatot meghaladó üzemeltetését;
  • A meghibásodás részben vagy egészben nem szakszerű használat, tárolás vagy szállítás következménye;
  • A meghibásodás részben vagy egészben arra vezethető vissza, hogy a vásárló vagy harmadik személy nem tartotta be a használati útmutatóban szereplő kezelési, karbantartási és tárolási előírásokat;
  • A meghibásodást részben vagy egészben a vásárló vagy harmadik személy magatartása vagy mulasztása okozta (például gondatlanság, szándékos károkozás);
  • Nem minősül gyártási hibának a használat következtében szükségszerűen felmerülő, a rendes elhasználódás körébe tartozó hiba;
  • Nem minősülnek gyártási hibának a rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló esztétikai hibák (például: a kiégetés során a mázon létrejövő pókháló szerű erezet, zárványok ) tekintettel arra, hogy a termék egyedileg, részben gépi úton, részben emberi közreműködéssel készül;

A jelen Garancia nem korlátozza a vásárlót abban, hogy a kötelezően alkalmazandó jogszabályi lehetőségeit vegye igénybe, különös tekintettel a jótállásra és a fogyasztóvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi előírásokra.

 

Lábjegyzet:

fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Amennyiben nincs lehetősége a vásárlónak a regisztrációt ezen az internetes felületen végrehajtani a fenti határidőn belül, a vásárló a regisztráció elvégzése céljából a III/2. pontban szereplő telefonszámon veheti fel a kapcsolatot a Picigurman-al.